Forestbit CITY

Forestbit City je koncept komplexních postupů a technologických řešení s cílem zlepšit kvalitu a komfort života jakožto i zvýšit efektivitu správy obce. Moderní technologie jsou zde chápány jako nástroj změny nikoliv její cíl.

Analýza a poradenství

K celému konceptu, k jednotlivým kapitolám, či ke konkrétním problémům Vaší obce poskytujeme individuální konzultace a poradenství.
V případě Vašeho hlubšího zájmu za Vámi přijedeme (zpravidla několikrát) a připravíme detailní analýzu aplikace jednotlivých prvků, tak aby odpovídaly Vašim představám, ale třeba i strategickým dokumentům různých úrovní samospráv. Pokud se nakonec rozhodnete jít budoucnosti naproti, rádi Vám pomůžeme s následným výběrem, instalací, integrací a správou použitých prvků a technologií.

Technologické možnosti pro obce

Doprava

Přenést

Energie

Přenést

Životní prostředí

Přenést

Cestovní ruch

Přenést

Veřejná správa

Přenést

Doprava

Dobře fungující dopravní infrastruktura je základem prosperity a znakem vyspělé společnosti. Je zcela jasné, že obce nemohou stavět vlastní vysokorychlostní železnice či dálnice. Svou aktivitou však mohou významně optimalizovat dopravní řešení obce tak, aby bylo s okolním prostředím a potřeby jejích obyvatel v co největší harmonii.

Snímání zaplnění parkovišť

Tato služba zásadním způsobem zvyšuje efektivitu provozu na parkovišti, šetří čas při hledání volných parkovacích stání a výrazně zlepšuje výběr poplatků za parkování. Řešení jsou dostupná pro lokální stání i velkokapacitní parkoviště.

Osvětlení přechodů

Při přecházení komunikace po nedostatečně osvětlených přechodech dochází statisticky k výrazně více incidentům než na přechodech opatřených přídavným osvětlením, či světelnou signalizací pohybu. Pro zdůraznění přechodu přídavným osvětlením, je velmi důležité použití správného světelného zdroje s jiným barevným tónem světla, než jaký je použit k osvětlení okolní komunikace.

Zabezpečením přechodu lze předejít nehodám, které mají mnohdy tragický konec.

Dobíjecí stanice pro elektromobily

Vzhledem k trendu v silniční dopravě, výrazně přibývá vozidel poháněných pouze elektřinou. Takové vozy dokáží citelně snížit emise v obcích a zlepšit tak životní prostředí také díky jejich tichému provozu. Dobíjecí stanice umožní provoz elektromobilů v obci a okolí. Dle prognóz Sdružení automobilového průmyslu a zástupců automobilek je pro Česko v příštích letech, při zachování současné rychlosti instalací nových dobíjecích stanic pro elektromobily, předpovídán deficit 3000 dobíjecích stanic a pro rok 2030 dokonce 20 000 stanic. Pořízení dobíjecí stanice pomůže předejít vzniku takového deficitu, který by limitoval provoz elektromobilů v ČR.

Radar propojený se semaforem

Dnes je již běžnou praxí na příjezdových silnicích do obcí radar měřící rychlost vjíždějících aut. Z pravidla je však jejich jediná funkce výpis aktuální rychlosti vozidla na displej u silnice a při překročení maximální povolené rychlosti se pouze rozbliká vypsaný údaj, který má na řidiče reálně minimální vliv. Efektivním řešením je umístění do blízkosti displeje semafor, který při překročení maximální rychlosti (s jistou tolerancí) zastaví provoz v pruhu červenou indikací. Data ze zmíněného radaru lze rovněž využít k vytváření statistik o hustotě provozu na komunikaci a dalším případným opatřením.

Snímání hustoty provozu na vybraných komunikacích

Efektivní plánování dopravy je základem pro další rozvoj obce. Hustota provozu se na jednotlivých komunikacích v různých časech liší, proto je vhodné  jejich vytíženost odborně zmapovat. Díky statistickým údajům lze pak lépe plánovat navazující dopravní řešení.

Energie

Rozpočet obce je významnou částí tvořen výdaji za energie. Zaváděním moderních, úsporných technologií a postupů, lze tyto náklady znatelně snížit a zároveň zlepšit životní prostředí v obci a její ekologickou stopu.

Dálkový monitoring spotřeby energií v budovách

Instalací moderních měřících zařízení, která dokáží přenášet data o spotřebě v reálném čase, je možné dosáhnout významných úspor. Analýza dat z takových měřidel dokáže včas odhalit havárie a poruchy jako například protékající záchod, nebo prasklé potrubí a zamezit tak zbytečnému plýtvání. Vyhodnocením dat z dlouhodobého měření je rovněž možné odstranit systémové chyby a dále snížit energetické náklady na provoz i údržbu budov.

Úsporné a inteligentní veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení má významný vliv na kvalitu života v obci. Vhodný typ světelného zdroje a jeho nastavení dokáže snížit kromě nákladů na provoz pouličního osvětlení také hladinu světelného smogu v obci. Správné směrování svítidel, odstín světla, či nastavení intenzity osvitu v závislosti na denní době, vytvoří v obci výrazně příjemnější prostředí, které například může zlepšit spánek lidí a přinést úlevu i samotné přírodě.

Voda

V posledních letech začíná být voda v přírodě nedostatkovým zbožím. Pravidelné deště nepřichází, přesto z nebe mnohdy spadne přibližně stejné množství vody, jako je dlouhodobý průměr. Jakto? Dešťů je sice méně, avšak o to jsou vydatnější. Naše krajina ani návyky nejsou na něco takového připravené, zatím. Pokud se nepřizpůsobíme, vody bude jednoduše méně a méně.

Abychom zabránili další erozi půdy a úbytku vody z krajiny, či podzemních zdrojů, musíme změnit naše chování i podobu veřejného prostoru. Změny zasahují od údržby travnatých ploch a péči o vzrostlou zeleň, přes budování záchytných míst pro dešťovou vodu, až po úpravu povrchů chodníků a jejich vyvýšení. Moderní technika nám při tom všem může výrazně pomoci.

Zadržování vody v krajině

S postupnou změnou podnebí, je třeba měnit také tvář veřejného prostoru i péči o veřejnou zeleň. V dnešních letních dnech může být posekání trávníku fatální chybou, která způsobí vyschnutí zeminy a odumření sečeného porostu. S příchodem intenzivních srážek pak vyprahlá zemina nezvládne vsakovat dopadající vodu a bez užitku odteče, někdy dokonce způsobí další škody v podobě bleskových povodní. Například vybudováním lokálních nádrží, mokřadů, prohlubní, či rybníků, můžeme vodu v krajině udržet a výrazně zmírnit dopady sucha.

Možných řešení je přitom nespočet. Náš tým pomůže Vaší obci zvládnout tyto problémy. Nabízíme analýzu vhodných úprav i jejich samotnou realizaci.

Snímání hladiny vody ve studních

Monitorováním aktuálního zaplnění studny lze plánovat úsporná opatření spojené se zajištěním dostatku pitné i užitkové vody. Data je možné odesílat na webové stránky i do mobilní aplikace, tak, aby občané byli nesutále informování o aktuálním stavu vody v obci. Z uložených historických dat lze také analyzovat například efektivitu přijmutých opatření.

Zalévání zeleně dešťovou vodou

Umístěním lokálních, velkoobjemových nádrží určených pro zachycení dešťové vody můžeme zajistit dostatečné množství vláhy pro veřejnou zeleň i zahrady obyvatel obce a snížit tak spotřebu vody z vodovodního řádu, podzemních vod, či potoků a řek. K dispozici jsou dotační tituly, které podporují pořízení takovýchto nádrží. Náš tým může pomoci se sestavením žádosti o finanční podporu a zvýšit tak šanci na její schválení.

Veřejné zdroje pitné vody

V horkých letních dnech je dodržování pitného režimu důležitější, než kdy jindy. Zřízením veřejných zdrojů pitné vody (pítka, studny) lze předejít zdravotním potížím způsobenými dehydratací organismu, potažmo úpalem.

Životní prostředí a hospodářství

Životní prostředí nejsou jen čisté lesy pro ohrožené druhy ptáků, nebo rostlin. Životní prostředí je místo, ve kterém žijeme, chodíme do práce, nebo vychováváme naše potomky. Dlouhá léta se člověk snažil poručit přírodě a v mnohém se mu to podařilo. Dnes si však čím dál víc uvědomujeme, že nastal čas přírodě pomoci a tím i nám samým. Často jde jen o drobné změny, které nám pomohou v obci snížit průměrnou letní teplotu až o několik stupňů, zabránit záplavám, a přesto zadržet vodu v krajině, nebo třeba jen v noci kouknout na nebe a spatřit hvězdy.

Měření kvality ovzduší

Kvalitu ovzduší je důležité monitorovat ve vnitřních prostorách i v ulicích obce. Na tyto dvě kategorie také dělíme instalovaná čidla a rovněž sledované  parametry.
 
Uvnitř budov je velmi důležitým údajem o vzduchu koncentrace oxidu uhličitého, dále pak samozřejmě teplota a vlhkost. Standardem je také neustálá kontrola přítomnosti kouře, která dokáže předejít požáru. Častá je instalace čidel měřící přítomnost těžkých kovů a těkavých látek, které vznikají  nejrůznějšími způsoby jako je například používání lepidel, čistidel, aplikací deodorantu, vaření, a mnoho dalších. Taková čidla je kromě rodinných domů vhodné instalovat také do knihoven, úřadů, škol, či školek a dalších prostor, kde se lidé zdržují delší dobu.
 

V obci samotné pak sledujeme především koncentrace pevných částic, prvky vznikající při spalování tuhých paliv, či provozem automobilů. Díky tomu je možné vydat včas smogovou výstrahu a přijmout patřičná opatření, nebo upřesnit lokalizaci významných znečišťovatelů ovzduší v obci.

Snižování emisí

Dýchat čistý vzduch by lidé neměli jen pár dní na dovolené v horách či u moře. Naše luhy a háje se možná jeví jako relativně čisté, ale věděli jste například, že Česká republika je v Evropské unii druhým největším producentem CO2 v přepočtu na jednoho obyvatele a ve světovém srovnání je v pomyslné 25 nejhorších. Začněme tedy u sebe a pojďme příkladem.

Vyspělá obec dbá na eliminaci vzdušných emisí. Šetrné nakládání s odpady, kontrola a správa kotlů, kontrola úniků tepla i energie, bezemisní MHD nebo třeba efektivnější správa dopravy, to je budoucnost.

Bezbariérový přístup

Nic neprozradí o úrovni společnosti tolik, jako to, jak se chová ke slabším. Ulice a všechny veřejné prostory vyspělé obce tak budou bezbariérové. Takové řešení snižuje zátěž pro osoby se sníženou schopností pohybu, umožňuje automatizaci úklidu, ale i zpřístupňuje obec drobné elektromobilitě a tím snižuje uhlíkovou stopu.

Zeleň ve veřejném prostoru

Výsadbou stromů do ulic významně ovlivňujeme životní prostředí ve městě. Svým stínem dokáží zakrýt jinak sluncem rozpálené ulice, které během parných letních dnů dlouho do noci zvyšují teplotu ve městě až o několik stupňů. Díky pletivu listů také účinně snižují hladinu hluku, zadržují prachové částice a čistí vzduch od dalších škodlivých látek.
Ulice se stromy proto tvoří výrazně příjemnější podmínky pro život, než-li pouze sterilně působící asfaltové pruhy chodníků, silnic, či parkovišť. Pohled do zelených listů a vyšší vlhkost vzduchu přirozeně přidává na vnitřním klidu člověka.

Veřejná zeleň však nejsou pouze stromy, péči vyžadují také travnaté plochy, keře, či popínavé rostliny. Vhodné metody údržby veřené zeleně je možné předat zaměstnancům obce například pomocí školení, či specializovanou literaturou.

Lavičky a odpočívadla

Lavičky a odpočívadla vytvářejí pro komunikaci tak důležitá místa k setkávání. “Chytrými” je však nedělá pouze solární panel, který má veskrze smysl pouze v lokalitě, kde není poblíž žádný centrální zdroj elektrického proudu.

Umožní bezdrátové nabíjení, SOS volání, ale třeba i noční přisvětlení či pítka, která uleví nejen lidem ve stále přibývajících tropických dnech.
 

Snímání zaplnění kontejnerů

Starosta by měl mít možnost kontrolovat svoz odpadu. Díky včasnému, na míru stavěnému a online kontrolovanému svozu odpadu pak obce mohou výrazně snížit náklady, zápach a celkově zvýšit hygienickou úroveň celého procesu.

Cestovní ruch

Průvodce obcí v mobilní aplikaci

Zobrazení zajímavých, historických míst a památek, sportovišť, hřišť, knihoven a mnoho jiných důležitých institucí, přímo v mapě s fotografiemi a popisem. Určené pro všechny obyvatele i návštěvníky obce. Rovněž dostupné v aplikaci Naše Obec.

Informační panely v obci

Multifunkční dotykové LCD panely umístěné ve veřejném prostoru jsou velmi efektivním komunikačním kanálem s občany obce. Poskytují široké možnost zobrazení digitálního obsahu, jako je elektronická úřední deska, webové stránky obce, vyhledávač dopravního spojení a další. Současně jsou dotykové LCD panely vhodným nástrojem pro získávání zpětné vazby od občanů, například za pomoci anket, či dotazníků. které lze vyplnit při čekání na vůz MHD. Panely lze také uplatnit jako informační kiosek.

Veřejná správa

Efektivní a transparentní vedení obce je základem úspěchu moderní obce. Otevřením úřadu občanům se také otevírají nové možnosti diskuze a spolupráce.

Mobilní obecní aplikace pro občany

Aplikace Naše Obec je první aplikace v ČR, která po obcích cestuje s Vámi. Umožní Vám komunikovat s lokálními obchodníky, místními institucemi, či radnicí. Přináší inovativní možnosti správy dané municipality. Aplikace je dostupná pro každou obec v ČR. Přečtěte si o jejích funkcionalitách více ZDE!

Moderní webové stránky

Webové stránky jsou v dnes nezbytným nástrojem pro komunikaci s obyvateli obce i jejími návštěvníky. Měly by obsahovat většinu veřejných informací vztahující se k fungování obce. Velmi důležitá je kromě vzhledu, tedy designu webových stránek také kategorizace zveřejňovaných informací. Informační hodnota nepřehledných, zastaralých a nevhodně formátovaných stránek lze prakticky přirovnat ke stránkám neexistujícím.